Rabu, 16 Julai 2008

Kesalahan Struktur Frasa dan Ayat

4.1 Pengenalan

Dari segi struktur frasa, kesalahan yang sering dilakukan oleh pengguna BM ialah melanggar hukum D-M (Diterangkan-Menerangkan). Hukum ini menetapkan bahawa dalam pembinaan sesuatu frasa, perkara yang diterangkan mesti berada pada posisi hadapan perkara yang menerangkan. Dari segi struktur ayat pula, kesalahan yang sering dilakukan adalah dalam penggunaan ayat pasif berpelaku, penstrukturan ayat yang mengandungi kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif, khususnya bagi yang berpelengkap kata preposisi. Struktur ayat yang panjang, sehingga menyukarkan pembacaan dan pemahaman, juga antara kelemahan yang sering dilakukan.

4.2 Kesalahan Struktur Frasa

4.2.1 Lain-lain Perkara dan Pertama Kali

Struktur yang gramatis ialah “perkara-perkara lain“ bukannya “lain-lain perkara“. “Pertama kali“ tidak gramatis. Yang gramatis ialah “kali pertama“.

4.3 Kesalahan Struktur Ayat

4.3.1 Penggunaan Ayat Pasif Berpelaku

Terdapat satu kategori ayat pasif yang dikenali sebagai ayat pasif berpelaku. Ia dinamai sedemikian kerana ayat pasif jenis ini mengandungi pelaku. Walau bagaimanapun, pelaku untuk ayat pasif terhad pada ganti nama diri pertama dan ganti nama diri kedua sahaja. Kesalahan yang sering dilakukan ialah menggunakan ayat pasif ini untuk pelaku yang bukan ganti nama pertama atau ganti nama diri kedua. Oleh itu, (1a-c) dikira gramatis tetapi (2a-c) dianggap tidak gramatis.

(1) a. Saya baca buku itu.
b. Kamu baca buku itu.
c. Kita baca buku itu.

(2) a. *Dia baca buku itu.
b. *Mereka baca buku itu.
c. *Sarah baca buku itu.

Kesalahan kedua berkaitan penggunaan ayat pasif berpelaku ini adalah dari segi posisi kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Rumus menyatakan bahawa frasa nama pelaku dengan kata kerja tidak boleh dipisahkan oleh sebarang unsur, termasuk kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Ayat dikira tidak gramatis jika terdapat kata bantu yang mengisi posisi antara frasa nama pelaku dengan kata kerja. Oleh itu, (3a-c) adalah gramatis manakala (4a-c) adalah sebaliknya.

(3) a. Hendak saya baca buku itu.
b. Akan kamu lihat kebaikannya.
c. Belum kita bincangkan cadangan itu.

(4) a. *saya hendak baca buku itu.
b. *Kamu akan lihat kebaikannya.
c. *Kita belum bincangkan cadangan itu.

4.3.3.1 Mesti Menceritakan Kebaikannya, Jangan Mendedahkan tentang Keburukannya

Struktur ayat yang mengandungi kata kerja transitif ialah SKO (Subjek + Kata Kerja + Objek). Objek ayat mesti terdiri daripada frasa nama. Dengan kata lain, kata kerja transitif mesti diikuti terus oleh frasa nama. (5a-c) ialah contoh ayat yang berstruktur sebegini.

(5) a. Kita mesti menceritakan kebaikan kawan kita.
b. Ahli-ahli parlimen membahaskan usul tersebut.
c. Para penyelidik itu membentangkan hasil kajian mereka.

Dalam (5a-c), kata kerja transitif “menceritakan”, “membahaskan” dan “membentangkan” masing-masing diikuti terus oleh objek, iaitu frasa nama “kebaikan kawan kita”, “usul tersebut” dan “hasil kajian mereka”. Oleh itu, (5a-c) adalah gramatis.
Jika struktur ini tidak dipatuhi, ayat (6a-c) yang dijana tidak gramatis.

(6) a. *Kita mesti menceritakan tentang kebaikan kawan kita.
b. *Ahli-ahli parlimen membahaskan tentang usul tersebut.
c. *Para penyelidik itu membentangkan tentang hasil kajian mereka.

Kehadiran kata praposisi “tentang” telah mengubah struktur ayat (6a-c) daripada SKO menjadi SKP. Keadaan ini menyebabkan ayat-ayat tersebut tidak gramatis.


4.3.4.1 Mesti Pergi ke Sekolah, Jangan Pergi Sekolah

Bagi sebahagian besar ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif berpelengkap, strukturnya ialah SKP (Subjek + Kata Kerja + Praposisi). Dengan kata lain, kata kerja tak transitif tersebut mesti diikuti terus oleh kata praposisi. (7) ialah contoh ayat yang berstruktur sebegini.

(7) Sarah pergi ke sekolah.

Jika struktur ini tidak dipatuhi, ayat (7’) yang dijana tidak gramatis.

(7’) *Sarah pergi sekolah.

Ketidakhadiran kata praposisi “ke” telah mengubah struktur ayat (7) daripada SKP menjadi SKO. Keadaan ini menyebabkan ayat (7’) tidak gramatis.

1 ulasan:

dharmika berkata...

Kami berdebat tiada sepakat, bolehkah berikan tunjuk ajar?
Ayat: Emak memberi saya wang saku.

Kebanyakan berpendapat ianya agak tergantung. Dibetulkan sebagai:
Emak memberi wang saku kepada saya.

Bagaimana pula dengan ayat ini: Saya membuat kerja rumah dengan komputer.
Saya membuat kerja rumah dengan menggunakan komputer.

terima kasih.
dharmika.c@gmail.com