Rabu, 24 September 2008

Karangan (Rencana)

Sebuah karangan ialah sebuah wacana (unit pemikiran) besar yang di dalamnya mengandungi unit-unit pemikiran lebih kecil (perenggan dan ayat). Dengan kata lain, karangan ditunjangi oleh perenggan-perenggan sementara perenggan pula ditunjangi oleh ayat-ayat. Oleh itu, karangan yang baik mesti ditunjangi oleh ayat dan perenggan yang baik.

Nota: Sebuah rencana tidak menyatakan semua perkara mengenai sesuatu isu/topik tetapi
hanya menjelaskan satu atau dua perkara penting mengenai isu/topik tersebut.

1) Ciri-ciri Ayat yang Baik

a) Tidak terlalu panjang

Sesuatu ayat hendaklah boleh habis dibaca dalam satu nafas sahaja.

Untuk mengelakkan ayat menjadi terlalu panjang, elakkan daripada melakukan perkara-perkara yang berikut:

- memasukkan terlalu banyak keterangan dalam satu ayat.
- menggabungkan terlalu banyak ayat dalam pembentukan sesuatu ayat majmuk.

Nota: Konsepnya adalah jika terdapat dua ayat yang tidak sama panjang tetapi kedua-
duanya menyampaikan maksud yang sama, penggunaan ayat yang lebih pendek
hendaklah diutamakan.

b) Tidak mengulang perkataan yang sama

Gunakan perkataan/frasa yang pelbagai. Caranya adalah dengan menggunakan kata ganti nama, sinonim dan rujukan sepunya.

Sinonim bagi “faktor” – punca, sebab
Rujukan bagi Sukan Olimpik – temasya sukan itu, temasya sukan terbesar dunia itu,
temasya sukan empat tahun sekali itu, temasya sukan
bertaraf amatur itu, temasya sukan yang bermula di Athen

*Antara sebab yang menyebabkan ….
*Perasmian bangunan itu dirasmikan ….

c) Struktur yang sempurna

Sesuatu ayat mesti mengandungi dua konstituen utama iaitu subjek (topik/judul cerita) dan predikat (cerita mengenai topik) tersebut.

*Sanggup berkorban apa sahaja demi menjaga keutuhan negara. – predikat sahaja
Betul – Rakyat negara ini sanggup berkorban apa sahaja demi ……
*Nasionalisme sebagai perasaan mencintai negara dan bangsa sendiri. – subjek sahaja
Betul – Nasionalisme ditakrifkan sebagai perasaan mencintai negara dan …..
*Pengajaran bahasa ialah kepakaran yang khas dan perlu diberi latihan yang mendalam lagi sistematik. – hubungan subjek dan predikat yang tidak logik
Betul – Pengajaran bahasa ialah kepakaran yang khas dan pengajar perlu diberi latihan ..
*Hasil perbincangan itu memutuskan bahawa ibu bapa harus memainkan peranan lebih penting dalam pendidikan anak-anak. – subjek tidak tepat
Betul – Perbincangan itu memutuskan bahawa ibu bapa ….
*Bercakap tentang kebudayaan, kata kebudayaan itu perlu kita takrifkan terlebih dahulu. - Klausa tiada kata hubung.
Betul – Apabila kita bercakap tentang kebudayaan, kata kebudayaan itu perlu kita ….
*Akibat kurangnya pengetahuan agama, banyak belia tersesat jalan. - Klausa tiada kata hubung
Betul – Sebagai akibat kurangnya pengetahuan agama, banyak belia tersesat jalan.
*Hasil kajian para sarjana, banyak masalah sosial dapat diselesaikan. - Klausa tiada kata hubung
Betul – Sebagai hasil kajian para sarjana, banyak masalah sosial dapat diselesaikan.
*Antara masalah sosial remaja yang perlu diatasi adalah lari dari rumah, penagihan dadah dan melepak. – jenis frasa tidak sejajar
Betul - Antara masalah sosial remaja yang perlu diatasi adalah lari dari rumah, menagih dadah dan melepak.

2) Ciri-ciri Perenggan yang Baik

a) Tidak terlalu panjang

Perenggan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada pembaca untuk “berehat sejenak” dan memikirkan semula perkara yang dibacanya. Perenggan yang terlalu panjang cenderung akan kehilangan fokus dan menyebabkannya sukar difahami. Untuk mengelakkan pembinaan perenggan yang terlalu panjang, perkara yang berikut harus diberikan perhatian.

- Jangan memasukkan lebih daripada satu isi dalam satu perenggan (tetapi satu isi boleh
dihuraikan lebih daripada satu perenggan).

b) Menggunakan ayat yang pelbagai jenis dan gaya

Walaupun bahasa Melayu hanya ada empat pola ayat dasar, ayat-ayat yang dapat diterbitkan (ayat terbitan) daripada ayat dasar ini tidak terhad jumlahnya dan banyak jenisnya. Gunakanlah ayat-ayat yang pelbagai jenis ini untuk membina perenggan anda.

c) Struktur yang sempurna

Sesuatu perenggan mesti mengandungi satu atau dua ayat judul dan ayat-ayat lain untuk mengembangkan judul tersebut. Pengembangan mungkin terdiri daripada kenyataan sokongan, data, analogi, cerita, petikan/peribahasa, hujah dan contoh. Dalam hal ini, perenggan boleh dibahagikan kepada tiga jenis.


- Perenggan deduktif

Binaan perenggan jenis ini biasanya bermula dengan ayat penyata sebagai ayat judul. Ayat judul ini diikuti oleh ayat-ayat yang merupakan pengembangan bagi ayat judul tersebut.

Ayat judul
Pengembangan isi

Ayat judul - Tidak dapat dinafikan bahawa kelestarian sesuatu bahasa juga ditentukan oleh faktor sosial dan faktor ekonomi yang membenarkan penuturnya menikmati pelbagai peluang dalam masyarakat.

Pengembangan isi - Ada bahasa yang pupus secara berperingkat kerana kehilangan nilai ekonomi dan atau kerana tidak ada lagi permintaan untuk menggunakannya. Bahasa SMS, dalam bentuk akronim, emotikon dan symbol mendapat permintaan yang tinggi walaupun ia bukan bahasa yang dikongsi bersama oleh setiap anggota sesebuah masyarakat untuk tujuan komunikasi harian. SMS ialah satu ‘bahasa’ yang tersendiri dalam dunia teknologi maklumat dan komunikasi. Perkataan pendek dan ringkas dalam SMS kini dikongsi bersama oleh ramai pengguna walaupun belum ada suatu kamus yang khusus berkenan SMS yang boleh dijadikan rujukan.


- Perenggan Induktif

Binaan perenggan jenis ini bertentangan dengan binaan perenggan deduktif. Ia bermula dengan ayat-ayat yang merupakan pengembangan isi dan ditutup oleh ayat judul.

Pengembangan isi
Ayat judul

Pengembangan isi - Apabila diperhatikan, tarikh dan isi kandungan batu-batu bersurat tersebut dapat dikaitkan dengan zaman kerajaan Sriwijaya. Tarikh 683,684 dan 686 yang tercatat pada batu-batu tersebut amat penting kerana ia merupakan tarikh zaman mula naiknya kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan tempatan yang kemudiannya berkembang luas mempengaruhi hampir seluruh Kepulauan Melayu. Keempat-empat batu bersurat itu dijumpai di pusat kerajaan Sriwijaya dan isinya jelas menunjukkan bahawa tulisan itu dibuat atas perintah raja.

Ayat judul - Hal ini membuktikan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perantaraan kerajaan tersebut, yakni sebagai bahasa rasmi sebuah kerajaan yang luas pengaruh dan jajahan takluknya.


- Perenggan deduktif-induktif

Binaan perenggan jenis ini boleh bermula dengan ayat soal atau ayat penyata yang menimbulkan persoalan, keraguan dan kebimbangan sebagai ayat judul. Ia disusuli oleh ayat-ayat untuk mengembangkan ayat judul tersebut. Binaan perenggan ditutup oleh ayat penyata/jawapan/penegasan terhadap persoalan dan keraguan yang ditimbulkan oleh ayat judul.

Ayat judul (persoalan/keraguan)
Pengembangan isi
Ayat judul (jawapan/penegasan)

Ayat judul (menimbulkan pertanyaan) - Pasti ada sesuatu yang tidak kena dalam usaha kita menjadikan Malaysia negara yang maju dan mendahului dunia dalam pelbagai bidang.

Pengembangan isi - Memang tidak boleh kita sangkal, banyak kemajuan yang telah kita capai sejak 1957, tetapi tentu lebih banyak yang boleh kita capai dengan usaha dan kemahuan yang kuat. Kelemahan kita yang utama ialah inisiatif pembudayaan ilmu, iaitu usaha yang berterusan untuk menjadikan ilmu pengetahuan cirri budaya yang sebati dengan masyarakat majmuk di negara ini. Masyarakat berbudaya keilmuan akan menjadi pemimpin dan ikutan dunia. Tidak wajar kita menyalahkan anak-anak remaja di sekolah yang leka dengan program-program hiburan jika budaya ilmu tidak dibentukkan dan dibajai di sekolah. Kajian yang pernah dijalankan oleh Institut Integriti Nasional mengenai gejala rasuah dan korupsi dalam kalangan remaja mendapati sepertiga daripada sample kajiannya menyatakan kesediaan untuk menerima rasuah. Kenapakah hal ini berlaku? Sebabnya, ilmu pengetahuan kini menjadi komoditi yang tidak ubah seperti barang dagangan.

Ayat judul/penegasan - Hal ini bererti bahawa proses pembelajaran di institusi pengajian pada semua peringkat hanya memenuhi keperluan kebendaan semata-mata.

3) Penghujahan dalam Karangan

Salah satu aspek penting yang dapat menentukan keberkesanan sesebuah karangan ialah penghujahan. Penghujahan ialah unsur pengembangan isi yang sangat penting sehingga dapat dikatakan bahawa tanpa unsur ini pengembangan isi tidak akan sempurna. Aspek ini juga dapat menentukan sama ada sesebuah karangan itu dapat menarik minat pembaca. Cara penghujahan yang baik dapat menguja pembaca untuk meneruskan pembacaan, sebaliknya cara penghujahan yang lemah dapat membantutkan minat mereka.

Barang kali tidak terlalu sukar untuk mencari isi dan menyusun isi tersebut mengikut turutan keutamaan dan/atau lojik (organisasi karangan). Walau bagaimanapun isi yang banyak dan tersusun tidak akan berguna jika ia tidak dapat dikembangkan dengan baik. Kebanyakan kelemahan karangan bukan kerana kekurangan isi dan kecelaruan organisasi, tetapi kerana isi tidak dapat dikembangkan dengan baik, khususnya dari aspek penghujahan.

Terdapat beberapa kelemahan utama dari aspek penghujahan isi yang perlu dilelakkan untuk menghasilkan sebuah karangan yang berkesan.

a) Hujah Palsu

Hujah palsu ialah hujah yang mengemukakan alasan yang tidak relevan tetapi kelihatan benar dan dapat menyelewengkan kebenaran. Ringkasnya hujah palsu ialah hujah yang dapat membenarkan kepalsuan / memalsukan kebenaran. Sebagai contoh perhatikan hujah yang berikut:

“Masalah pengangguran negara ini tidak serius kerana masalah
pengangguran negara lain seperti Bangladesh adalah lebih serius.”

Membuat perbandingan dengan pihak/negara lain bukanlah cara yang tepat untuk mengukur keseriusan sesuatu masalah. Kita seharusnya mempunyai kayu ukur sendiri untuk melakukannya. Dalam masalah pengangguran, kayu ukur yang biasa digunakan ialah peratusan tenaga kerja yang tidak bekerja kerana kekurangan peluang pekerjaan. Kalau kita menetapkan 5% sebagai tahap maksimum kadar pengangguran yang dapat diterima, maka masalah pengangguran dianggap serius jika kadar pengangguran semasa melebihi kadar yang ditetapkan itu. Ringkasnya, masalah serius yang dihadapi tidak akan menjadi tidak serius hanya kerana ada pihak/negara lain yang menghadapi masalah tersebut pada tahap yang lebih serius.

Selain itu, beberapa hal lain seperti kualiti penganggur juga perlu diambil kira. Kalau sebahagian besar penganggur terdiri daripada pemegang ijazah, maka tidak dapatlah dikatakan bahawa masalah pengangguran di negara ini tidak serius.

Untuk menyatakan bahawa masalah pengangguran di negara ini tidak atau kurang serius, penghujahan yang sepatutnya dikemukakan adalah seperti yang berikut:

“Masalah pengangguran yang dihadapi oleh negara ini tidak
serius kerana ia masih berada di bawah tahap yang ditetapkan.
Walau bagaimanapun perlu juga diakui bahawa sesuatu harus
dilakukan kerana kadar pengangguran dalam kalangan graduan
semakin meningkat tahun demi tahun.”

Penghujahan ini dapat menunjukkan kematangan dan penguasaan pengarang terhadap isu yang dibincangkan. Ia menunjukkan bahawa pengarang mengetahui cara pengukuran tahap pengangguran. Selain itu ia juga menunjukkan bahawa pengarang mengetahui bahawa pengangguran dalam kelas menengah/elit masyarakat merupakan masalah yang tidak boleh diabaikan.

Renungkan kecacatan/kepalsuan hujah ini.

“Tidak semestinya orang (Melayu/Malaysia) yang berbahasa Inggeris
tidak mempunyai semangat kebangsaan. Sebaliknya, tidak semestinya
orang yang berbahasa Melayu mempunyai semangat kebangsaan.”

b) Hujah Cetek/Dangkal

Hujah cetek ialah hujah yang mengemukakan alasan remeh-temeh dan mengetepikan alasan yang penting/kukuh. Sebagai contoh perhatikan hujah yang berikut:

“Kita mesti menjaga kebersihan negara kita supaya
dipandang tinggi oleh negara-negara barat.”

‘Dipandang tinggi oleh negara-negara barat’ bukanlah alasan yang penting/ kukuh untuk kita menjaga kebersihan. Ada banyak alasan lain yang patut kita jadikan pendorong untuk menjaga kebersihan. Antaranya adalah alasan kesihatan iaitu kebersihan dapat menjamin kesihatan dan keceriaan hidup. Contoh penghujahan yang lebih baik adalah seperti yang berikut:

“Kita mesti menjaga kebersihan negara kita kerana ia
merupakan unsur yang sangat penting yang dapat
menjamin kesihatan dan keceriaan hidup kita.”

c) Hujah Melompat/Melampau

Hujah melompat ialah hujah yang terus menuju kepada kesimpulan dengan mengetepikan urutan hujah yang membawa kepada kesimpulan tersebut. Sebagai contoh perhatikan hujah yang berikut:

“Kita mesti menjaga kebersihan negara kita untuk
mencapai matlamat Wawasan 2020.”

Barang kali sukar untuk kita membayangkan hubungan antara menjaga kebersihan negara dengan pencapaian matlamat Wawasan 2020. Hal ini disebabkan terdapat urutan hujah yang telah diabaikan. Urutan hujah tersebut ialah negara yang bersih dapat menjamin kesihatan rakyat. Selanjutnya rakyat yang sihat dapat melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik dan keadaan ini akan memberikan sumbangan kepada peningkatan produktiviti negara. Faktor peningkatan produktiviti inilah yang dapat membantu ke arah pencapaian matlamat Wawasan 2020.

Hujah seperti ini juga dikatakan hujah melampau kerana adalah sangat keterlaluan untuk menyatakan bahawa matlamat menjadi negara maju dapat dicapai dengan hanya menjaga kebersihan. Penjagaan kebersihan hanyalah salah satu prasyarat (daripada berpuluh-puluh prasyarat) untuk menjadi negara maju. Walau bagaimanapun penghujahan ini tidak membayangkan adanya prasyarat-prasyarat lain tersebut. Adalah lebih baik jika penghujahan seperti yang berikut dikemukakan:

“Kita mesti menjaga kebersihan negara ini kerana penjagaan
kebersihan merupakan salah satu prasyarat untuk menjadi
negara maju dan seterusnya mencapai matlamat Wawasan 2020.”


d) Hujah Songsang

Hujah songsang berlaku disebabkan kegagalan membezakan ‘sebab’ dengan ‘akibat’ sesuatu masalah/fenomena. Dengan kata lain ‘sebab’ telah disalahkenalpasti sebagai ‘akibat’ sementara ‘akibat’ disalahkenalpasti sebagai ‘sebab’. Sebagai contoh antara ‘ponteng sekolah’ dengan ‘kurang minat belajar’, yang manakah ‘sebab’ dan yang mana pula ‘akibat’.

Hujah yang lazim dikemukakan ialah “pelajar ponteng sekolah kerana kurang minat belajar”. Dengan kata lain, ‘kurang minat belajar’ menjdi sebab pelajar ‘ponteng sekolah’ (akibat). Hujah ini tidak salah tetapi perlu juga diambil perhatian bahawa perkara sebaliknya boleh juga berlaku, iaitu pelajar hilang minat belajar (asalnya minat belajar) setelah terjebak dalam kegiatan ponteng sekolah. Dalam situasi ini ‘ponteng sekolah’ menjadi ‘sebab’ manakala ‘tidak minat belajar’ (akibat).

Kebolehan mengenalpasti ‘sebab’ dan ‘akibat’ sesuatu masalah penting dalam penyelesaian masalah berkenaan. Kebanyakan masalah yang tidak dapat diatasi berpunca daripada kegagalan mengenalpasti ‘sebab’ dan ‘akibat’ masalah berkenaan.

Tiada ulasan: